Friday, September 2, 2011

Alexey Bogolyubov Art Gallery: Battle of Gangut on 27 July 1714
Alexey Bogolyubov Art
 Battle of Gangut on 27 July 1714 (1876)