Friday, September 2, 2011

Alexey Bogolyubov Art Gallery: Monastery
Alexey Bogolyubov Art Gallery
Monastery