Friday, September 2, 2011

Barge. Alexey Bogolyubov Art Gallery.
Alexey Bogolyubov Art Gallery
Painting: Barge