Friday, September 2, 2011

Barge. Alexey Bogolyubov Art Gallery.




Alexey Bogolyubov Art Gallery
Painting: Barge